Τελευταία ενημέρωση: 06/07/2022

Εισαγωγή

Η επιχείρηση με την επωνυμία "Γκόγκα Αλεξάνδρα του Αναστασίου", διακριτικό τίτλο "People's Code", Α.Φ.Μ 053280363, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 128960803000 (εφεξής θα αναφέρεται και ως "People's Code", "εμείς", "εμάς", "μας"), δημιούργησε και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (εφεξής αναφερόμενο και ως "ιστότοπο", "ιστοσελίδα"), με διεύθυνση URL https://www.peoplescode.com/. Οι κάτωθι όροι χρήσης θα εφαρμόζονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε και για τη χρήση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης. Ο χρήστης του ιστότοπου εφεξής θα αναφέρεται ως ο "Πελάτης", ανεξάρτητα από το αν προβεί σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από τον ιστότοπο.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας - Shared & Dedicated Web Hosting

Οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (Web Hosting), παρέχονται κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πελάτη και της People's Code.

Η υπηρεσία ιστοφιλοξενίας διατίθεται για τη φιλοξενία ιστοσελίδων (website) του Πελάτη. Παρέχουμε προς χρήση στον Πελάτη χώρο στον σκληρό δίσκο ενοικιαζομένων και αποκλειστικά για δική μας χρήση διακομιστών (servers) οι οποίοι διανέμουν στο διαδίκτυο το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία (E-mail) του Πελάτη. H People's Code γνωστοποιεί στον Πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ιστοφιλοξενίας.

Στα πακέτα κοινόχρηστης (Shared) υπηρεσίας ιστοφιλοξενίας, οι πόροι ενός διακομιστή (server) μοιράζονται σε έως 30 Πελάτες, ενώ στα πακέτα αποκλειστικής (Dedicated) υπηρεσίας ιστοφιλοξενίας, οι πόροι ενός διακομιστή (server) διατίθενται εξ ολοκλήρου για έναν Πελάτη.

Οι προδιαγραφές του κάθε πακέτου ιστοφιλοξενίας, όπως επιτρεπόμενη διαμεταγωγή δεδομένων, χωρητικότητα στον σκληρό δίσκο, αριθμός E-mail, βάσεων δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας (backup), κλπ, αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα αγοράς της υπηρεσίας.

Πελάτης ρητά αναγνωρίζει, συναινεί και αποδέχεται ότι η People's Code δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει στον ίδιο ή σε Τρίτους από τη διακοπή των υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας.

Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί:

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας που παρέχουμε για:

Η People's Code έχει δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στον ιστότοπο του Πελάτη, σε περίπτωση που ο ιστότοπος του Πελάτη δημιουργήσει πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή (server) ή σε Τρίτους. Αν το λογισμικό του ιστότοπου του Πελάτη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διακομιστών (servers) της People's Code ή των Πελατών της ή Τρίτων, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

Η People's Code έχει τη δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ιστοφιλοξενίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον διακομιστή (server) που έχει παραχωρήσει, χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει σε οποιονδήποτε νόμο.

Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει μέσω της υπηρεσίας ιστοφιλοξενίας τα ακόλουθα είδη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail):

Η People's Code διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν η αποστολή αλληλογραφίας (E-mail) του Πελάτη θεωρείται ως "μαζική (bulk)", "ανεπιθύμητη", "spam", "ενοχλητική" και μπορεί να διακόψει την υπηρεσία ιστοφιλοξενίας εάν ο Πελάτης παραβαίνει τους παρόντες όρους χρήσης.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί:

Ευθύνες People's Code - Πελάτη

Η People's Code δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών (servers) της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

Η People's Code παρέχει τις υπηρεσίες της ως έχουν, χωρίς άλλη υποχρέωση (όπως την εκπαίδευση για τη χρήση τους), πέραν της καλής λειτουργίας τους και της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις προβλημάτων διακομιστών (servers).

Η People's Code αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα το λογισμικό ιστοφιλοξενίας που περιλαμβάνεται στους διακομιστές (servers) της, προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες και σταθερές/συμβατές εκδόσεις του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), PHP, MySQL, κλπ. Η People's Code δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ή ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους διακομιστών (servers) της People's Code.

Η People's Code σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του λογαριασμού ιστοφιλοξενίας των Πελατών. Η People's Code δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η People's Code δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή / και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του (E-mail).

Η People's Code δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελιών του Πελάτη, ή από τη μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων ή υπηρεσιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η People's Code, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ή του λογισμικού που προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση το ποσό, το οποίο πιθανόν να κληθεί η People's Code να αποζημιώσει τον Πελάτη δε θα υπερβαίνει, για καμία αιτία, το σύνολο του ποσού το οποίο η People's Code έχει εισπράξει από τον Πελάτη μέχρι τη στιγμή της καταβολής της αποζημίωσης.

Ο Πελάτης έχει αποκλειστική υποχρέωση, να ενημερώνει τις ιστοσελίδες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) του κώδικα του λογισμικού του, έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον διακομιστή (server) που φιλοξενείται και να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της People's Code.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία επαναφοράς από αντίγραφο ασφαλείας ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του ιστότοπού του ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.

Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί στον προσωπικό του υπολογιστή εφεδρικά αντίγραφα (backup), όλων των αρχείων και δεδομένων που φιλοξενεί στην People's Code και συμφωνεί ότι η People's Code δε θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων.

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δε θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την People's Code για να λειτουργήσει, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρητή συμφωνία.

Ρητά αναφέρεται ότι για το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται (upload) ελεύθερα από τρίτους χρήστες στον server της People's Code μέσω φόρμας ή άλλου λογισμικού που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Πελάτη, την απόλυτη ευθύνη ως προς τον έλεγχο και την διαχείριση του έχει ο Πελάτης σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους χρήσης του παρόντος συμφωνητικού για την ορθή χρήση περιεχομένου. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την People's Code μέσω E-mail πριν επιτρέψει την ελεύθερη μεταφόρτωση αρχείων στον server της People's Code από τρίτους μέσω της ιστοσελίδας του. Η People's Code διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διακόψει κατά βούληση την ελεύθερη μεταφόρτωση αρχείων από τρίτους στον server της για τον λογαριασμό ιστοφιλοξενίας του Πελάτη.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η People's Code μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που του παρέχει μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή και ότι η People's Code δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον Πελάτη, ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων / υπηρεσιών.

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών - Service Level Agreement (SLA)

Η People's Code καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της People's Code προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone). Στην περίπτωση που δε λειτουργεί ο διακομιστής (server) της People's Code για συνεχόμενο διάστημα πλέον των 24 ωρών τότε η People's Code θα πιστώσει το πακέτο Web Hosting του Πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα για κάθε 24 ώρες που ο διακομιστής παραμένει εκτός λειτουργίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δε θα λάβει πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται από ή σχετίζεται με:

Περιορισμός Ευθύνης - Εξασφάλιση - Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, θα καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών δικηγόρων την People's Code από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει ο ίδιος ο Πελάτης, ή οποιοσδήποτε Τρίτος, εναντίον της People's Code, ή του Πελάτη στην περίπτωση Τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή των περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού ιστοφιλοξενίας του Πελάτη ή λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή (server) της People's Code, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του παρόντος ιστοτόπου ή της People's Code οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του Πελάτη οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων Tρίτων, υποχρεούται να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και να αποζημιώσει πλήρως την People's Code, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Πληρωμή - Τιμολόγηση

Για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από τον ιστότοπο της People's Code, παρέχονται οι ακόλουθοι μέθοδοι πληρωμών:

1. Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης με πληρωμή στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται στο E-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. Τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον αγοραστή.

2. Πληρωμή με κάρτα σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή στην τράπεζα που συνεργαζόμαστε.

Δε συλλέγουμε στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών καρτών. Για την πληρωμή με κάρτα, ανακατευθύνεστε από τον ιστότοπό μας στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή της τράπεζας που συνεργαζόμαστε. Εμείς λαμβάνουμε ενημέρωση μόνο για την επιτυχία ή αποτυχία της συναλλαγής σας.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες παραγγελίες. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από την People's Code.

Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της People's Code ότι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η πληρωμή τους γίνεται προκαταβολικά. Η People's Code διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα που αναγράφεται στον ιστότοπο για προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον χρόνο παραγγελίας.

Η People's Code έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την People's Code. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ των μερών.

Η People's Code διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή την τιμή ανανέωσης των υπηρεσιών της.

Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα αν ο πελάτης επιλέξει "Αυτόματη Ανανέωσης Αγοράς" κατά την αγορά υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης, εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την People's Code και την ενημερώσει γι' αυτό.

Ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικού

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην People's Code τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα παραστατικά. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει την People's Code σχετικά με τις αλλαγές.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η People's Code καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση παραστατικών.

Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η People's Code δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που ζητήσει την διακοπή ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την People's Code σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η People's Code διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και διαγράφει από τους διακομιστές (servers) της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η People's Code διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δε θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η People's Code έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του domain name ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

Ο Πελάτης, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της People's Code, θα πρέπει να στείλει μέσω E-mail ένα αίτημα διακοπής υπηρεσιών τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε απενεργοποίηση των υπηρεσιών του. Η People's Code αφού παραλάβει το αίτημα, θα στείλει στον Πελάτη επιβεβαίωση παραλαβής του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το E-mail επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την People's Code.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, οι υπηρεσίες που παρέχει η People's Code είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

Ενημέρωση λήξης υπηρεσιών

Ο Πελάτης λαμβάνει με E-mail αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 7 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους, την ημέρα της λήξης και 3 ημέρες μετά τη λήξη.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Αν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας της People's Code, μπορεί εντός 30 ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά νέους λογαριασμούς Shared ιστοφιλοξενίας. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης υπηρεσίας, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, πιστοποιητικού SSL, στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες, κλπ), το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την People's Code για κάθε μεταβολή τους. Η επικοινωνία και ενημέρωση της People's Code προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση συνδρομών κλπ) διεξάγεται μέσω E-mail ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της People's Code. Η People's Code μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την τριακοστή μέρα της συνδρομής.

Ρητά αναφέρεται ότι για τους Dedicated servers, Backup servers / Storage boxes ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες, δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί μέσω του επίσημου E-mail του Πελάτη. Οποιαδήποτε παραβίαση όρων χρήσης του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων & Απόρρητο Συναλλαγών

Η People's Code αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της People's Code διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη στην People's Code είναι εμπιστευτικές και η People's Code έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η People's Code δε θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ασφαλείς από τρίτους. Μετά τη διακοπή συνεργασίας δε θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες και αυτές είτε θα επιστραφούν στον πελάτη ή θα καταστραφούν.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, στη σχετική ιστοσελίδα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού του και θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται από την People's Code ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες που θέτει η People's Code όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της People's Code. Η People's Code δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το E-mail ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην People's Code και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο ή/και δευτερεύον E-mail επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την People's Code προς τον Πελάτη.

Η επικοινωνία και ενημέρωση της People's Code προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση συνδρομών, κλπ) διεξάγεται μέσω E-mail ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της People's Code και ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την People's Code για κάθε μεταβολή τους.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών της People's Code συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δε θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της People's Code θα πρέπει να έχουν κλείσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την People's Code είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

Από τη χρήση του ιστότοπου της People's Code τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της People's Code και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του Πελάτη καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων χρήσης, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα της επιλογής "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους της σελίδας Όροι Χρήσης" ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση του ιστότοπου της People's Code, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενο.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην People's Code μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την People's Code, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια στην Αθήνα. Η People's Code έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Η τελευταία έκδοση των όρων χρήσης βρίσκεται σε αυτήν τη διεύθυνση και η ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης τους αναγράφεται στην αρχή της σελίδας.

Οι όροι χρήσης που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της People's Code, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της People's Code. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
- Τα στοιχεία στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή,
- Συμφωνώ με τους όρους χρήσης,
- Αποδέχομαι να παρέχω στο τμήμα υποστήριξης της People's Code ότι στοιχεία μου ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.